List Cats cho ae nào muốn chơi 

Chắc it ae biết hết các loại cats )

1 Himalayan Cat
2 Havana Brown
3 Sphynx
4 Persian
5 Maine Coon
6 Turkish Van
7 British Shorthair
8 Scottish Fold
9 American Curl
10 Siamese
11 Ragdoll
12 Bengal
13 Abyssinian
14 Russian Blue
15 Exotic Shorthair
16 Siberian
17 Burmese
18 Ocicat
19 Cornish Rex
20 Devon Rex
21 Tonkinese
22 Norwegian Forest Cats
23 Turkish Angora
24 Manx
25 Egyptian Mau
26 Bombay Cat
27 Balinese
28 Savannah Cat
29 Chartreux
30 Japanese Bobtail
31 Korat
32 Singapura
33 Laperm
34 Selkirk Rex
35 Somali Cat
36 Javanese
37 Cymric
38 American Wirehair
39 Snowshoe Cat
40 Nebelung
41 Pixie-Bob
42 Peterbald
43 Burmilla
44 California Spangled Cat
45 Chantilly-Tiffany
46 German Rex
47 Oriental Shorthair
48 York Chocolate
49 Munchkin
50 Toyger
51 Chausie
52 Donskoy
53 Highlander
54 Khao Manee
55 Serengeti

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *